Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

18 sierpnia 2021 Wyłączono przez Przybyła

Właściciele i użytkownicy gruntów wieczystych, którzy w wyniku wprowadzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, doznali szkody, obniżyła się wartość nieruchomości, mogą dochodzić odszkodowania od gminy. Sytuacja ta została opisana w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Ustawa gwarantuje ochronę prawną. Jeżeli wskutek wejścia w życie nowego albo zmodyfikowanego planu zagospodarowania, użytkownik lub właściciel działki nie może korzystać z niej w taki sposób jak do tej pory, albo użytkowanie nieruchomości uległo ograniczeniu, może starać się o odszkodowanie albo żądać od gminy wykupienia całej lub części nieruchomości. Roszczenia właściciela gruntu zawsze odnoszą się do rzeczywistej, a nie potencjalnej szkody, która musi być udowodniona. Właściciel zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej, że nie może użytkować nieruchomości w sposób dotychczasowy. Ważne jest również wykazanie związku przyczynowego pomiędzy utrata wartości nieruchomości odszkodowanie a wejściem w życie planu zagospodarowania przestrzennego ograniczającego lub umożliwiającego korzystanie z nieruchomości.

Po złożeniu wniosku gmina ma 6 miesięcy na odpowiedź właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu gruntów objętych planem zagospodarowania miejscowego. Jeżeli gmina się spóźnia z odpowiedzią, użytkownikowi lub właścicielowi gruntów naliczane są odsetki od przyszłego odszkodowania. Jeżeli właściciel działki, której wartość uległa obniżenia, chce dochodzić swoich roszczeń przed sądem, musi złożyć pozew w odpowiednim terminie. Roszczenie ulega przedawnieniu w okresie 6 lat od daty wejścia w życie planu zagospodarowania miejscowego. Po tym terminie nie ma szans na dochodzenie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości.